U18 Sezóna 2023: Výzvy a růst našich mladých hráčů

U18 sezóna byla dlouhá, obtížná a je nejvíce zapamatovatelná pro zranění, přeplánované zápasy a obtížné vyřazení z MČR. I když neúčast na MČR byla těžkým zklamáním, vývoj našich hráčů byl impozantní. Článek od trenéra Johna Husseyho si můžete přečíst v češtině. Kdo preferuje originální znění, je k nalezení ve spodní části článku. 

Dva členové zažili Mistrovství světa U18 v roce 2023 s národním týmem, další dva hráči se zúčastnili programů ve Spojených státech (škola a akademie) a nedávno jsme měli 7 hráčů U18, kteří postoupili přes první kola výběru pro Mistrovství světa U18 v roce 2024. Výsledky na hřišti byly pod očekáváním, ale věřím, že jsme připraveni na budoucí úspěch.

Nastoupili jsme do sezóny s velmi mladým týmem U18 (pouze 3 hráči v nejstarší věkové kategorii U18) a kvůli hráčům jako Pokorný a Beránek, kteří strávili většinu času s 1L a EXL, byla sezóna hlavně v režii našich mladších hráčů. Rok byl těžký na řízení kvůli neobvykle vysokému počtu zranění a rozvrh byl neustále měněn. Hráli jsme většinu zápasů venku kvůli nedostupnosti našeho velkého hřiště a mnozí hráči museli hrát na jiných pozicích kvůli těmto zraněním. Některé zápasy jsme cestovali s pouhými 9 hráči. Tyto obtíže nakonec přinesly pozitivní vývoj našich hráčů. Mladší sportovci měli větší zodpovědnost a tlak na výkon. Začali jsme se zápisem 2 výher a 4 proher na začátku sezóny, což posléze znamenalo, že každý zápas byl důležitý, a podařilo se nám vyhrát 8 z 9 zápasů a zakončit sezónu s možností kvalifikace na MCR s Tempo.

Prohraná série proti Tempu byla obtížná a vím, že to všichni cítili. Když se ohlédneme za celým rokem, obvykle hodnotíme sezónu podle úspěchu na hřišti. To je zřejmé a důležité. Přál bych si, abychom dosáhli většího úspěchu, ale co se týká vývoje, vím, že jsme chlapcům připravili půdu pro budoucí úspěch. Obtíže roku a tlak, který jsme pociťovali brzy, poskytly všem příležitosti hrát důležité role v důležitých zápasech. Jsme vykoupeni bitvou, tvrdě jsme pracovali a ochutnali jsme porážku (což považuji za důležité k vědění, jak vyhrát). Byl jsem velmi hrdý, že jsem letos vedl tyto mladíky. Jsou zodpovědní, tvrdě pracují na svých cílech a prokázali velký charakter v tváři nepřízně.

Musím poděkovat rodičům týmu U18 za jejich pomoc po celý rok. Pomoc s dopravou, lékařskými nouzovými situacemi a pochopení neustále se měnícího rozvrhu mi usnadňovala práci a jejich důležitost mi není cizí. Děkuji také všem trenérům, kteří během roku pomáhali, je to týmová snaha jak hráčského týmu, tak trenérského štábu, děkuji Vám. Nejdůležitější jsou však mladíci v kategorii U18, které jsem viděl fyzicky a duševně rozvíjet v roce 2023. Jsem velmi hrdý, že jsem vás všechny letos vedl a těším se na pokračování naší práce v následujících letech. Bylo to a je to potěšení.


ENG: 


 

The U18 season was a long, difficult one remembered mostly by injuries, re scheduled games and a difficult defeat qualifying for MCR. While missing the MCR was a tough blow, the development of our players has been impressive, with two members experiencing 2023 World Championships with the U18 National Team, two other players experiencing programs in the United States (school and academy respectively) and we have recently had 7 U18 players make it through the first selections of the 2024 U18 NT. The results on the field were below expectations, but I believe we are set up for future success.

We went into the year with a very young U18 team (only 3 top age u18’s) and due to members like Pokorny and Beranek spending most of the time with 1L and EXL respectively the season was handled mostly by our younger players. The year was difficult to manage after experience an unusually high number of Injuries, and the schedule was constantly changing. We played most of our games away due to unavailability of our big field and many guys had to play out of position due to these injuries. Some games we travelled with a bare 9. These difficulties ended up being a positive for our individual development. Younger athletes had more responsibility and more pressure to perform. We went 2 wins and 4 losses to start the year meaning every game after this was important, and we managed to win 8 out of 9 to finish the regular season and set up a play off for MCR with Tempo.

The lost series to Tempo was difficult and I know it was felt by everyone. When we look back on the year we normally judge the season by success on the field. This is obvious, and important. I wish I could have lead us to more success and it eats at me. But development wise I know we have set the boys up for future success. The difficulties of the year, and the pressure we felt early provided everyone with opportunities to play important roles in important games. We are battle tested, we have worked hard and we have tasted defeat (something I believe is important to know how to win). I was very proud to lead these young men this year. They are accountable, they work hard towards their goals and they showed great character in the face of adversity.

I must thank the parents of the U18 team for their help all year. Assisting with Transport, medical emergencies and understanding of a constantly changing scheduled made my job easier and their importance is not lost on me. To every coach who helped out during the year I want to thank you too, it is a team effort as a playing group and a coaching staff, thank you. Most importantly though is the young men in the U18 category who I have seen develop physically and mentally in 2023. I’m very proud to have been leading you all, and I’m looking forward to continuing our work for the years to come. It was and is a pleasure.


 

 

Kategorie: U18
John Hussey